Orion | Verhuur Motorfietsen Triumph | chase dreams, explore life

versie: februari 2018 |

Artikel 1 Algemeen

De rechtsverhouding tussen Orion, met maatschappelijke zetel te België 9980 Sint Laureins, Dorpsstraat 169 / 0103, ingeschreven in de Kruispunt Bank Ondernemingen onder het nummer 0789.002.255 worden beheerst door onderstaande voorwaarden. Deze algemene huurvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van huur en verhuur van voertuigen, inclusief eventuele accessoires die tussen verhuurder en huurder worden gesloten.

Ondertekening van de overeenkomst houdt de onvoorwaardelijke aanvaarding van huidige voorwaarden in, met uitsluiting van alle andersluidende. In geval van verhuurovereenkomst is de ondertekenaar hoofdelijk verantwoordelijk gehouden in de verplichtingen van de huurder in wiens naam hij verklaart te handelen. Het feit van het ondertekenen van het onderhavige contract verbindt zowel de huurder als zijn eventuele lastgever. Elke betekening kan rechtsgeldig gebeuren op het adres dat door de ondertekenaar van het contract is opgegeven, dat van de woonplaats of het hoofdkantoor van de huurder. In geval van verhuurovereenkomst wordt de huur aangegaan aan de op de voorkant aangegeven en overeengekomen tarieven. Indien U vragen of klachten hebt met betrekking tot de diensten verleend door Orion, de aangeboden producten of de huidige Algemene Huurvoorwaarden gelieve dan contact op te nemen:

Onverminderd de bepalingen vervat in huidige algemene huurvoorwaarden omtrent het gebruik van het voertuig dient men minstens 25 jaar oud te zijn om een bestelling te kunnen plaatsen en/of een overeenkomst met Orion te kunnen ondertekenen.

Orion Motoren behoudt zich ten alle tijden het recht voor, zonder opgaaf van reden, de verhuur van een voertuig af te wijzen.

Begripsomschrijving

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Artikel 2 Het aanbod

Artikel 3 De overeenkomst

Artikel 4 De prijs en de prijswijzigingen

 1. De huurovereenkomst wordt aangegaan tegen het tarief zoals op de huurovereenkomst is overeengekomen met volledige en onvoorwaardelijke acceptatie door de huurder van alle huurvoorwaarden.
 2. De huursom en de eventuele bijkomende kostenelementen zoals prijs per kilometer worden vooraf overeengekomen evenals de eventuele bevoegdheid tot tussentijdse prijswijziging. De verhuurder draagt er zorg voor dat de huursom op deugdelijke wijze op de huurovereenkomst vermeld staat.
 3. Als binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst een prijswijziging optreedt, zal deze geen invloed hebben op de overeengekomen prijs. De consument heeft recht op ontbinding van de overeenkomst als ná drie maanden na het sluiten van de overeenkomst maar voordat de huurperiode is aangevangen de prijs wordt verhoogd, tenzij bij de overeenkomst bedongen is dat de huurperiode later dan drie maanden na de overeenkomst zal aanvangen.
 4. Het tweede lid is niet van toepassing op prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien zoals die ter zake van BTW.
 5. Vaststelling van het aantal gereden kilometers geschiedt aan de hand van de kilometerteller, tenzij de kilometerteller defect is geraakt. Het na het optreden van het defect aan de kilometerteller gereden aantal kilometers wordt op de meest gerede wijze vastgesteld. Het hiervoor bepaalde over de kilometerteller is van overeenkomstige toepassing op de PTO-, koelmotor- en bedrijfsurenteller.
 6. Gedurende de huurperiode zijn de aan het gebruik van het voertuig verbonden kosten, zoals tolgelden, vignetten en dergelijke en de kosten voor brandstof, reiniging en parkeren voor rekening van huurder.
 7. Onverminderd diens gehoudenheid tot schadevergoeding indien daartoe gronden bestaan, kunnen huurder geen kosten in rekening gebracht worden die niet overeengekomen zijn.
 8. Tarieven:
De tarieven zijn:
  • inclusief BTW en burgerlijke aansprakelijkheid (BA)
  • exclusief brandstof en huur accessoires.
  • geldig vanaf 1 maart 2018. Eventuele prijswijzigingen voorbehouden. Het aantal vrije kilometers is zoals vermeld in het overzicht.
Motorfietsen Dag Week Dag Weekend Weekend Lang weekend Midweek Week Waarborg Extra / km
Triumph 2018 Tiger 800 Xca € 105 € 140 € 230 € 310 € 525 € 1.050 € 0,45
Triumph 2016 Tiger 800 XCx trail € 150 € 200 € 330 € 440 € 750 € 1.500 € 0,55
Triumph 2018 Tiger 1200 Xca € 150 € 200 € 230 € 440 € 750 € 1.500 € 0,60
Triumph 2016 Explorer XC € 125 € 165 € 270 € 365 € 625 € 1.250 € 0,55
Triumph 2016 Explorer XC trail € 175 € 235 € 390 € 515 € 875 € 1.750 € 0,65
Triumph Scrambler 900 lucht gekoeld € 80 € 105 € 175 € 230 € 400 € 800 € 0,35
Triumph Street Scrambler 900 water gekoeld € 80 € 105 € 175 € 230 € 400 € 800 € 0,35
Triumph Street Twin 35 kW € 70 € 95 € 155 € 210 € 350 € 700 € 0,30
Triumph Street Triple 35 kW € 70 € 95 € 155 € 210 € 350 € 700 € 0,30
Triumph Bonneville T120 € 90 € 120 € 200 € 265 € 450 € 900 € 0,40
Triumph Speedmaster € 100 € 135 € 225 € 295 € 500 € 1.000 € 0,45

Huren voor een langere periode of met een abonnement? Vraag vrijblijvend een offerte. Alle verdere info verstrekken wij graag per mail op uw eenvoudig verzoek.

Asseccoires Dag Week Dag Weekend Weekend Lang weekend Midweek Week Waarborg
Zijkofferset 12,5 15 25 30 30 60 125
Topkoffer 7,5 10 15 20 20 40 75
Tassen Touratech 7,5 10 15 20 20 40 75
Tanktas 7,5 10 15 20 20 40 50
GPS 7,5 10 15 20 20 40 50

Artikel 5 De huurperiode en de overschrijding van de huurperiode

 1. De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de tijd zoals op de huurovereenkomst is overeengekomen met volledige en onvoorwaardelijke acceptatie door de huurder van alle huurvoorwaarden.
 2. Huurder is verplicht het voertuig uiterlijk op de dag en op het tijdstip waarop de huurperiode eindigt, aan het in de huurovereenkomst vermelde bedrijf en adres of aan het nader overeengekomen adres terug te bezorgen.
 3. De huurtermijn eindigt op het moment dat Orion de motor heeft geïnspecteerd op beschadigingen en/of gebreken en op het moment dat zowel de motor als alle andere bijbehorende gehuurde zaken, sleutels, formulieren en eventuele accessoires door Orion onbeschadigd in ontvangst zijn genomen.
 4. Het voertuig mag slechts met toestemming van de verhuurder worden teruggebracht buiten openingstijden en/of op een andere plaats ter beschikking worden gesteld.
 5. Indien het voertuig niet na afloop van de eventueel verlengde huurovereenkomst is ingeleverd op de afgesproken wijze, is verhuurder gerechtigd het voertuig onmiddellijk terug te nemen. De uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen van huurder blijven van kracht tot het moment dat het voertuig weer in het bezit is van verhuurder.
 6. Indien huurder het voertuig niet tijdig heeft ingeleverd, is verhuurder gerechtigd de huurder 20% van de daghuurprijs in rekening te brengen voor elk uur waarmee de huurperiode wordt overschreden. Na overschrijding met 5 uur kan per dag tot 1½ keer de daghuurprijs in rekening worden gebracht, onverminderd de verplichting van huurder tot vergoeding van door verhuurder geleden en te lijden schade. Als het feitelijk blijvend onmogelijk is om het voertuig te retourneren dan wordt geen verhoogde huurprijs in rekening gebracht. De verhoging van de huurprijs geldt niet indien huurder aantoont dat de overschrijding van de huurtermijn het gevolg is van overmacht.
 7. Huurtermijnen:
Orion hanteert de onderstaande huurtermijnen:
  • Daghuur: 09:00 uur op de ingangsdatum tot 08:30 uur op de eerstvolgende dag.
  • Weekendhuur: zaterdag 09:00 uur tot maandag 08:30 uur.
  • Lang weekend: vrijdag 09:00 uur tot maandag 08:30 uur of zaterdag 09:00 uur tot dinsdag 08:30 uur
  • Week huur: 7 x 24 uur aaneengesloten
  • Midweekhuur: maandagmorgen 10:00 uur tot vrijdagmiddag 16:00 uur Afspraken over het eerder terugbrengen van het voertuig binnen de overeengekomen huurperiode zijn vrijblijvend en na afspraak

Artikel 6 Verlenging van de huurovereenkomst

De huurder verplicht zich de motor (en overige gehuurde artikelen) uiterlijk op de dag en het tijdstip dat de huurovereenkomst eindigt aan Orion terug te bezorgen, tenzij door de huurder een verlenging van de huurtermijn is aangevraagd en deze verlenging door Orion is toegestaan. Voor genoemde verlenging blijven dezelfde huurvoorwaarden van kracht.

Artikel 7 Annulering

Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, is de huurder de volgende annuleringskosten verschuldigd:

Artikel 8 Betaling

 1. Het huurbedrag en de waarborgsom zijn contant betaalbaar bij het afhalen van het voertuig.
 2. Bij huurovereenkomsten waarvan de huurperiode binnen drie maanden aanvangt, wordt vooruitbetaling tot 50% van de huursom gevraagd.
 3. Betaling van andere bedragen dient te geschieden binnen tien dagen na ontvangst van de betreffende factuur.
 4. De vooruitbetaling strekt tot verhaal van de huursom ingeval de huurder geheel of gedeeltelijk geen gebruik maakt van de hem/haar krachtens de huurovereenkomst ter beschikking gestelde motor. Zij strekt mede tot verhaal van kosten en schade, tot betaling waarvan de huurder krachtens de bepalingen van de huurovereenkomst is gehouden, onverminderd het recht van Orion tot volledige schadevergoeding.
 5. De waarborgsom wordt geretourneerd onder verrekening van de nog openstaande kosten zodra het voertuig is ingeleverd, tenzij er sprake is van schade van de verhuurder. In geval van schade van de verhuurder wordt de waarborgsom geretourneerd voor zover deze het bedrag waarvoor huurder aansprakelijk is, overschrijdt. Deze retournering zal plaatsvinden zodra duidelijk is dat van een dergelijke overschrijding sprake is. Indien er slechts sprake is van schade aan het voertuig, zal de retournering in ieder geval plaatsvinden binnen 2 maanden; indien er (ook) sprake is van schade aan derden, na afhandeling van het dossier door de partij van derden.
 6. Ingeval de schade van de verhuurder is veroorzaakt door derden en verhuurder de schade volledig op deze derden verhaald heeft, zal de waarborgsom binnen 14 dagen na het verhaal van de schade worden geretourneerd. Verhuurder zal zich inspannen om schade veroorzaakt door derden zo spoedig te verhalen. De verhuurder houdt de huurder op de hoogte van de ontwikkelingen.
 7. Bij niet-betaling is huurder van rechtswege in verzuim. Vanaf de datum van verzuim is huurder over het openstaande bedrag de wettelijke rente vermeerderd met 2% (op jaarbasis) verschuldigd. Hierbij worden delen van de maanden altijd aangemerkt als hele maanden. Deze verhoging van het verschuldigde bedrag wordt beschouwd als een voorwaarde waaronder door Orion uitstel van betaling is verleend, zonder dat daarmee de verplichting van de huurder tot contante betaling komt te vervallen.
 8. Indien de huurder ook na sommatie in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te betalen is Orion gerechtigd dit bedrag met de incassokosten te verhogen. Deze incassokosten omvatten zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten. Buitengerechtelijke kosten zijn alle kosten die Orion in rekening worden gebracht door advocaten, procureurs, deurwaarders en ieder ander van wie Orion zich bedient voor de invordering van het verschuldigde bedrag.
 9. Kosten tijdens huurtijd:
Gedurende de tijd dat de huurder over de motor beschikt, zijn de kosten aan het gebruik van de motor verbonden zoals motorbrandstof, stalling, transportkosten en wassen voor rekening van de huurder.

Artikel 9 Verplichtingen huurder

 1. Huurder dient minimaal 25 jaar oud te zijn en in het bezit van een geldig rijbewijs voor de te huren categorie.
 2. Een dubbele legitimatie is hierbij verplicht (bijvoorbeeld een rijbewijs en een geldig paspoort). Indien nodig kan door Orion een bewijs van adresgegevens gevraagd worden d.m.v. bijvoorbeeld een recent bankafschrift. Kopieën hiervan blijven in het bezit van Orion.
 3. Huurder heeft minstens 3 jaar en/of 10.000 km rijervaring met equivalent voertuig.
 4. Onverminderd het onderstaande dient huurder met het voertuig om te gaan zoals een goed huurder betaamt en ervoor te zorgen dat het voertuig overeenkomstig zijn bestemming wordt gebruikt, uitsluitend op de verharde weg en dat voor overbelasting en beschadiging van de motor wordt gewaakt. Zo is het huurder verboden het voertuig te gebruiken
  • op een circuit;
  • off-road of trial dan wel op een terrein waarvoor het voertuig niet geschikt is;
  • op een terrein waarvan huurder of bestuurder te kennen is gegeven dat betreding daarvan op eigen risico is;
  • bij het maken van een burn-out. Bij constatering is een bedrag van minimaal € 500,00 verschuldigd + kosten voor de reparatie en het vervangen van de achterband.
  • voor het trekken van aanhangwagen, zijspan of andere voertuigen of materialen;
 5. Huurder dient voor vertrek het voertuig zelf te controleren op brandstof en/of schade.
 6. Motor dient altijd met TWEE sloten op slot te staan.
 7. Huurder is gehouden het voertuig in oorspronkelijke staat bij verhuurder terug te bezorgen. Dit houdt onder meer in dat huurder verplicht is eventuele door of namens hem aangebrachte veranderingen en toevoegingen aan het voertuig ongedaan te maken, en wel in een zodanige mate dat hij het voertuig weer in de oorspronkelijke staat bij verhuurder kan terugbezorgen. Huurder kan hiervoor geen enkel recht op vergoeding doen gelden.
 8. Huurder is gehouden de lading van het voertuig op zorgvuldige wijze te borgen.
 9. Alleen de met naam in de huurovereenkomst genoemde persoon mag de motor besturen. Bij gebruik door anderen dan de huurder blijft de huurder hoofdelijk aansprakelijk. Huurder en bestuurder zijn dus ALTIJD dezelfde (rechts)persoon. Het is huurder niet toegestaan het voertuig ter beschikking te stellen aan een persoon die niet als bestuurder is vermeld op het huurcontract.
 10. Huurder dient er zorgvuldig op toe te zien het voertuig niet te besturen indien hij daartoe onbevoegd of kennelijk geestelijk of lichamelijk ongeschikt is. De huurder dient ervoor te zorgen, dat hij/zij zelf als bestuurder genoemd in de huurovereenkomst te allen tijde de kennis, de noodzakelijke lichamelijke en geestelijke gesteldheid bezit die tot het goed besturen vereist is.
 11. Het is huurder niet toegestaan het voertuig te verhuren.
 12. Het is huurder niet toegestaan het voertuig te gebruiken voor rijles of voor vervoer van personen tegen betaling, of met het voertuig wedstrijden, snelheids-, rijvaardigheids- of betrouwbaarheidsproeven te houden.
 13. Het is huurder niet toegestaan het voertuig buiten de landsgrenzen van België te brengen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met verhuurder. Indien huurder wel hiertoe gemachtigd is door Orion, dient de huurder te beschikken over een Internationale Reis- en Kredietbrief.
 14. In geval van voor huurder kenbare of waarneembare schade of defecten aan het voertuig, is het huurder niet toegestaan het voertuig te gebruiken indien dat kan leiden tot verergering van de schade of van de defecten, of tot vermindering van de verkeersveiligheid.
 15. Huurder is verplicht de verplichtingen en verboden van dit artikel op te leggen aan bestuurder, passagiers en andere gebruikers van het voertuig en toe te zien op de nakoming daarvan.
 16. Huurder dient onder meer zorgvuldig om te gaan met de bij het voertuig behorende sleutels, de bediening van de alarminstallatie en de bij het voertuig behorende documenten (zoals het kentekenbewijs en de grensdocumenten).
 17. Telefonische en/of mondelinge misverstanden zijn ALTIJD voor rekening huurder.

Artikel 10 Instructies voor de huurder

 1. Huurder dient het oliepeil en de bandenspanning op niveau te (laten) houden en dient gevolg te geven aan een oproep van verhuurder om het voertuig voor onderhoud aan te bieden. Een dergelijke oproep van verhuurder zal zo tijdig gedaan worden dat huurder daaraan redelijkerwijs kan voldoen.
 2. Huurder is gehouden het voertuig schoon te retourneren. Bij niet-naleving van deze verplichting kunnen de schoonmaakkosten in rekening worden gebracht, met een minimum van € 35,- (inclusief BTW).
 3. Huurder dient de door verhuurder aangegeven voor het voertuig geschikte brandstof te tanken met, indien vereist, de door verhuurder aangegeven vereiste toevoegingen. Huurder ontvangt de motor met een halve tank benzine, bij terugbrengen dient deze tank weer halfvol te zijn. Niet volgetankt inleveren kost vast tarief € 35,00.
 4. In geval van voor huurder kenbare of waarneembare defecten, schade aan of met het voertuig toegebracht of vermissing van het voertuig is huurder verplicht:
  • hier zo spoedig mogelijk melding van te maken;
  • de instructies van verhuurder op te volgen;
  • gevraagd en ongevraagd alle inlichtingen en bescheiden die op de gebeurtenis betrekking hebben aan verhuurder of aan diens verzekeraar te verstrekken;
  • het voertuig niet achter te laten zonder het behoorlijk tegen het risico van beschadiging of vermissing beschermd te hebben;
  • de verhuurder en door de verhuurder aangewezen personen alle gevraagde medewerking te verlenen ter verkrijging van schadevergoeding van derden of als verweer tegen aanspraken van derden.
 5. Bij ongevallen, beschadiging of vermissing is huurder daarnaast verplicht:
  • melding te doen bij de politie ter plaatse;
  • zo spoedig mogelijk een volledig ingevuld en ondertekend schadeaangifteformulier aan verhuurder over te leggen;
  • zich van erkenning van schuld in enigerlei vorm te onthouden.
 6. Alle motoren van Orion zijn uitgerust met anti-diefstalchip.
 7. Huurder is verplicht de verplichtingen en verboden van dit artikel op te leggen aan bestuurder, passagiers en andere gebruikers van het voertuig en toe te zien op de nakoming daarvan.
 8. De kilometerkabels zijn verzegeld, indien deze verbroken worden, is Orion genoodzaakt om minimaal 1.000 kilometers per dag in rekening te brengen en zo nodig de reparatie- en verzegelingskosten.
 9. Huurder dient verhuurder zo spoedig mogelijk te informeren over:
  • verstoring van de werking van de kilometerteller, de tachograaf, de snelheidsbegrenzer of de PTO-, koelmotor- en bedrijfsurenteller zodra huurder er redelijkerwijs vanuit mag gaan dat er sprake is van een verstoring;
  • verbreking van het verzegelplan van het brandstoftoevoersysteem zodra huurder er redelijkerwijs vanuit mag gaan dat er sprake is van een verbreking;
  • het optreden van een gebeurtenis waardoor schade aan, met of door het voertuig ontstaat of redelijkerwijs kan ontstaan;
  • defect raken van het voertuig;
  • vermissing van of anderszins verlies van de macht over het voertuig, onderdelen en toebehoren daarvan;
  • beslaglegging op het voertuig;
  • alle andere omstandigheden waarover verhuurder redelijkerwijs geïnformeerd dient te worden.
 10. Indien verhuurder inlichtingen aan autoriteiten dient te verstrekken over de identiteit van de persoon die op enig moment het voertuig heeft bestuurd of gebruikt, dient huurder in verband daarmee gestelde vragen van verhuurder zo spoedig mogelijk te beantwoorden.

Artikel 11 Verplichtingen verhuurder

 1. De verhuurder levert het voertuig met de overeengekomen accessoires en specificaties en voorzien van de in België verplichte uitrusting, schoon, goed onderhouden, met een volledig gevulde brandstoftank en, voor zover verhuurder kenbaar is of zou moeten zijn, in technisch goede staat af.
 2. Verhuurder stelt samen met huurder voorafgaand aan de verhuur een rapport op waarbij eventuele schade die zich al aan het voertuig bevindt, wordt aangegeven.
 3. Verhuurder overhandigt huurder bij het afhalen van het voertuig de vereiste documenten.
 4. Verhuurder dient ervoor te zorgen dat er in het voertuig een Nederlandstalige instructie aanwezig is, alsmede een overzicht van telefoonnummers waar huurder zich binnen en buiten openingstijden kan melden.
 5. Verhuurder vermeldt duidelijk op de documenten welk type brandstof plus eventuele toevoegingen voor het voertuig moet worden gebruikt.
 6. In de Nederlandstalige instructie wordt vermeld op welke niveaus het oliepeil en de bandenspanning dienen te worden gehouden.
 7. Verhuurder draagt zorg voor adequate pechhulp zowel in België als in het buitenland. Pechhulp in het buitenland geldt alleen als is afgesproken dat het voertuig ook in het buitenland gebruikt mag worden.
 8. Onder adequate hulp wordt in ieder geval verstaan dat er vervangend, zoveel mogelijk gelijkwaardig, vervoer wordt aangeboden door de verhuurder indien het voertuig wegens een tekortkoming voor reparatie moet worden aangeboden en de geschatte reparatieduur langer dan twee werkdagen is. Indien pech het gevolg is van eigen schuld, dan worden de kosten van de hulp niet door verhuurder vergoed.
 9. Verhuurder inspecteert het voertuig direct bij inlevering door huurder op eventuele schade.

Artikel 12 Aansprakelijkheid van de huurder voor schade

 1. De verhuurder staat garant dat de motor op het moment van de aanvang van de huurperiode in deugdelijke staat verkeert.
 2. Huurder is in geval van schade van de verhuurder per schadegeval altijd volledig aansprakelijk, ook in het geval er geen schade aan de gehuurde motor zichtbaar is.
 3. In geval van schade overkomen aan of veroorzaakt met de onder de huurovereenkomst vallende voertuig is huurder verplicht Orion onmiddellijk telefonisch of uiterlijk binnen 24 uur in kennis te stellen en daarna de instructies van Orion op te volgen, zoals het overleggen van getuigenverklaringen en/of bescheiden die op de gebeurtenis betrekking hebben, dit onder inzending van een volledig ingevuld en ondertekend schadeaangifteformulier. De bestuurder van de gehuurde motor dient in het desbetreffende geval door de politie rapport of proces-verbaal te laten opmaken.
Huurder is verplicht deze schade bij het terugbrengen van de motor te vergoeden. Indien de huurder niet tijdig voldoet aan de hiervoor genoemde verplichtingen en dat zou leiden tot een verlies van aanspraken of van de mogelijkheid een derde aansprakelijk te stellen, dan wel anderszins Orion zou schaden, dan is de huurder voor deze schade aansprakelijk.
 4. Bij schade kan de huurder geen aanspraak maken op de beschadigde onderdelen.
 5. Indien het voertuig met toestemming van de verhuurder wordt teruggebracht buiten de openingstijden van de verhuurder en/of op een nader overeengekomen plaats niet zijnde de bedrijfslocatie van de verhuurder ter beschikking wordt gesteld voor afhalen door de verhuurder, blijft huurder aansprakelijk voor de schade van de verhuurder ontstaan tot het tijdstip waarop verhuurder feitelijk het voertuig heeft geïnspecteerd of heeft laten inspecteren. Verhuurder zal in de hier genoemde situaties het voertuig bij eerste gelegenheid inspecteren en zal huurder direct informeren indien schade is geconstateerd.
 6. Voor schade van de verhuurder die bestaat uit vermogensschade ten gevolge van met of door het voertuig aan persoon of goed toegebracht nadeel, waarvoor verhuurder, de kentekenhouder of de aansprakelijkheidsverzekeraar van het voertuig jegens derden aansprakelijk is, geldt het bepaalde in het tweede lid van dit artikel slechts indien er volgens de voorwaarden van de BA-verzekeringsovereenkomst geen dekking bestaat.
 7. In geval van schade aan het voertuig in het buitenland zijn de kosten van repatriëring van het voertuig voor rekening van huurder.
 8. Huurder is aansprakelijk voor gedragingen en nalaten van de bestuurder, de passagiers en andere gebruikers van het voertuig, ook indien deze niet de instemming van huurder hadden.
 9. Indien het voertuig met niet rijdbare schade of aanzienlijke optische schade, ter beoordeling van verhuurder, ingeleverd wordt, zal naast de reparatiekosten ook een bedrag ter grootte van de daghuur in rekening gebracht worden, voor elke dag binnen de periode waarin het voertuig om deze reden niet verhuurd kan worden. Indien er vanwege diefstal of total loss het voertuig vervangen moet worden, dan geldt het aantal dagen dat gemoeid gaat met vervanging van het voertuig. (Maximaal 14 dagen).
 10. Bedrijfsschade:
De huurder is aansprakelijk voor de door Orion te lijden bedrijfsschade voor zover deze geleden wordt door opzet of grove nalatigheid of grove schuld van de bestuurder/huurder. Deze wordt thans voor beide partijen bindend bepaald op het objectief vast te stellen aantal reparatiedagen vermenigvuldigd met de huurprijs per dag.

Artikel 13 Reparatie en onderhoudsbeurten:

 1. De kosten van reparatiewerkzaamheden uitsluitend als gevolg van slijtage en onderhoudsbeurten komen voor 100% voor rekening van Orion.
 2. De kosten van reparatie van lekke banden zijn volledig voor rekening van de huurder. Bij vervanging van banden waarbij de oorzaak niet het gevolg is van normale slijtage (bijv. een klapband) betalen huurder en verhuurder ieder 50% van de prijs van de nieuwe band. Dit met uitzondering van defecten aan banden ontstaan door het rijden over obstakels, kosten komen dan voor 100% voor rekening van de huurder.
 3. Onderhouds- en reparatiewerkzaamheden dienen bij Orion te worden uitgevoerd. Wanneer dit niet mogelijk is, dient u contact op te nemen met Orion. Dit geldt tevens bij voorkomende gevallen in het buitenland. Indien u toestemming voor reparatie krijgt, zal in overleg bepaald worden wie (welk bedrijf) de reparatie uitvoert. Na toestemming door Orion dient de huurder van alleen de door de huurder betaalde kosten een gespecificeerde nota en een kwitantie te overleggen.
In het geval van door Orion goedgekeurde reparaties in het buitenland, vindt vergoeding van de kosten van het herstel plaats op basis van het prijspeil van erkende reparatiebedrijven. Deze vergoeding bedraagt nooit meer dan de werkelijk gemaakte kosten. Indien sprake is van (na toestemming) het vervangen van onderdelen door derden dienen de oude onderdelen bij Orion te worden ingeleverd. Reparaties die zonder toestemming van Orion zijn uitgevoerd, zijn altijd voor rekening van de huurder.

Artikel 14 Gebreken aan het voertuig en aansprakelijkheid van de verhuurder

 1. Verhuurder is verplicht op verlangen van huurder gebreken te verhelpen, tenzij dit onmogelijk is of uitgaven vereist die in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs niet van verhuurder zijn te vergen. Deze verplichting geldt niet indien huurder jegens verhuurder aansprakelijk is voor het ontstaan van het gebrek en/of voor het gevolg van het gebrek.
 2. Huurder heeft indien verder rijden met de gehuurde motor onmogelijk is ten gevolge van een defect aan de motor dat reeds in aanleg (bij aanvang van de huur) aanwezig was of ten gevolge van een ongeval buiten zijn/haar schuld, recht op vervangend vervoer. Andere kosten of schade worden niet vergoed. In alle andere gevallen waarbij verder rijden onmogelijk is heeft de huurder geen recht op vervangend vervoer.
 3. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade aan vervoerde zaken als gevolg van een gebrek aan het voertuig. Voor de schade aan de bagage, hoe dan ook ontstaan, is Orion nimmer aansprakelijk. De huurder wordt geacht ter zake van zijn mogelijke schade een eigen verzekering af te sluiten.
 4. Voor personenschade is verhuurder niet aansprakelijk.

Artikel 15 Vrijwaring Orion

 1. De huurder vrijwaart Orion voor alle schade van eventuele duo-passagiers of derden waarvoor Orion aansprakelijk mocht zijn en voor alle boetes die aan verhuurder mochten worden opgelegd ter zake van gedurende de huurtijd door de bestuurder en/of passagier gepleegde strafbare feiten, tenzij de door Orion verschuldigde boetes en/of schadevergoeding een gevolg zijn van defect aan de motor, dat reeds in aanleg aanwezig was bij de aanvang van de huur.
 2. De huurder vrijwaart Orion voor spel- en/of schrijf(type)fouten bij overname van alle persoonlijke gegevens, als naam, adres en overige persoonlijke gegevens evenals voorgenoemde fouten bij overname van gegevens van welke legitimatie dan ook. Huurder kan zich nooit onttrekken aan verplichtingen jegens Orion bij voornoemde fouten.

Artikel 16 Overheidsmaatregelen en informatie aan autoriteiten

 1. Voor rekening van huurder zijn alle sancties en gevolgen van maatregelen die in verband met het ter beschikking hebben door huurder c.q. gebruiken van het voertuig van overheidswege worden opgelegd, tenzij deze verband houden met een defect dat bij aanvang van de huur reeds aanwezig was of de sancties verband houden met omstandigheden die in de risicosfeer van verhuurder liggen.
 2. Alle door de huurder veroorzaakte bekeuringen, tijdens de huurperiode, komen voor rekening van de huurder. Hierbij is Orion gerechtigd om voor de verwerking van de bekeuring administratiekosten in rekening te brengen, met een minimum van €35,- (inclusief BTW)
 3. Indien deze sancties en maatregelen aan verhuurder worden opgelegd, is huurder gehouden verhuurder op diens eerste verzoek schadeloos te stellen, waarbij huurder aanvullend de kosten van administratie verschuldigd wordt, met een minimum van € 35,- (inclusief BTW).
 4. Indien verhuurder in verband met enige gedraging of nalaten van huurder, zoals een verkeersovertreding, informatie aan autoriteiten verstrekt, is huurder gehouden de daarmee gepaard gaande kosten te vergoeden, met een minimum van € 35,- (inclusief BTW).
 5. Desgewenst krijgt de huurder een kopie van het officiële document waarmee de sanctie is opgelegd.

Artikel 17 Beslag op het voertuig

 1. Ingeval van administratief-, civiel- of strafrechtelijk beslag op het voertuig blijft huurder gehouden tot nakoming van de verplichtingen van de huurovereenkomst, waaronder die tot betaling van de huursom, tot het moment waarop het voertuig vrij van beslagen weer in het bezit van verhuurder is, tenzij het beslag verband houdt met omstandigheden die in de risicosfeer van de verhuurder liggen.
 2. Huurder is gehouden verhuurder schadeloos te stellen voor alle uit het beslag voortvloeiende kosten.

Artikel 18 Ontbinding van de huur

 1. Verhuurder is gerechtigd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te beëindigen en zich weer in het bezit van het voertuig te stellen onverminderd zijn recht op vergoeding van kosten, schade en rente indien:
  • huurder tijdens de huurperiode een of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig nakomt tenzij de tekortkoming de ontbinding niet rechtvaardigt;
  • huurder overlijdt, onder curatele wordt gesteld, surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, ten aanzien van hem schuldsanering van toepassing wordt verklaard;
  • bij vestiging in het buitenland van de huurder;
  • bij vordering van overheidswege van desbetreffende verhuurde motor dan wel bij het beslag op deze motor;
  • verhuurder van het bestaan van omstandigheden blijkt, die van dien aard zijn dat ware verhuurder hiervan op de hoogte geweest, hij de huurovereenkomst niet was aangegaan.
 2. Huurder zal alle medewerking aan verhuurder verlenen om zich weer in het bezit van het voertuig te doen stellen.
 3. Huurder machtigt bij deze Orion of door deze aangewezen perso(o)n(en) om de motor te controleren waar deze zich bevindt dan wel zich weer in het bezit te stellen. In geval de motor door Orion is teruggehaald behoudt hij alle rechten om de ter zake gemaakte kosten of door verbreking van de overeenkomst geleden schade op de huurder te verhalen.
 4. Indien huurder overlijdt voordat de huurperiode aanvangt, is de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst ontbonden.
 5. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van ontbinding op grond van dit artikel.

Artikel 19 Overige situaties

Orion heeft het recht alle niet beschreven omstandigheden die kunnen leiden tot schade voor Orion en die naar alle redelijkheid verwijtbaar zijn aan de huurder voor te leggen aan de daartoe bevoegde rechtelijke instanties. Alle rechtelijke en buitenrechtelijke kosten zijn voor rekening van de huurder.

Artikel 20 Klachten

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij verhuurder tijdig nadat huurder de beweerde tekortkomingen heeft ontdekt. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat huurder zijn rechten ter zake verliest.

Artikel 21 Registraties, verwerking en bescherming persoonsgegevens

 1. Tijdens de verwerking van de reservatie en de afhandeling van de overeenkomst, worden een aantal persoonlijke gegevens opgevraagd. Het is verplicht alle gevraagde informatie mee te delen, opdat de huurovereenkomst tot stand kan komen. De verantwoordelijke voor deze verwerking is Orion, gevestigd te Dorpsstraat 169 / 0103, 9980 Sint Laureins BE, ingeschreven in de KBO onder nummer BE 0789.002.255.
 2. In overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens van 1992, heeft de huurder volgende rechten aangaande zijn persoonlijke data: recht op inlichtingen wat betreft de bestemming van deze gegevens, recht op de ondervraging van de verwerkingsverantwoordelijke, recht op toegang tot de gegevens, recht op verbetering, recht op verzet en recht op verwijdering na het verstrijken van de termijn die voor het aangekondigde doeleinde noodzakelijk is. Hiertoe dient de huurder een schriftelijke aanvraag in te dienen waarbij hij een bewijs van zijn identiteit oplevert.
 3. De persoonsgegevens van de huurder worden altijd opgenomen en bewaard. Dit voor gevallen waarin het voertuig niet wordt teruggebracht, er misdrijven of overtredingen met het voertuig worden gepleegd waarvan Orion nadeel kan ondervinden, herhaaldelijk schade aan het/een voertuig wordt toegebracht door toedoen van de huurder/bestuurder of de huurprijs niet of niet tijdig of niet volledig wordt betaald.
 4. Orion behoudt zich het recht voor in bovengenoemde situaties de persoonsgegevens ter beschikking te stellen.

Artikel 22 Toepasselijk recht

 1. Onderhavige voorwaarden worden beheerst door Belgisch Recht.
 2. Alle eventuele geschillen voortvloeiend uit de uitvoering of de interpretatie van huidige overeenkomst vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, voor de rechtbank van eerste aanleg of koophandel of zoals de territoriale bevoegdheid geregeld worden volgens de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek.
 3. De nietigheid of onwerkzaamheid van één van de bepalingen zal betreffende algemene voorwaarden niet in het gedrang brengen.
 4. Huidige algemene voorwaarden zijn opgesteld in de taal van de overeenkomst, Nederlands.

Handtekening huurder

voorafgegaan door de geschreven tekst “gelezen en goedgekeurd”